Privacy Verklaring UNCH

 

Het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland, hierna UNCH, een samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Renée van Schaik is de Functionaris Gegevensbescherming van Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland. Zij is te bereiken via info@unch.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

UNCH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Vraag/Opmerking over onze zorg

Uw vraag of opmerking zal worden beoordeeld en doorgestuurd naar de betreffende persoon binnen het UNCH die hier het beste op kan reageren, een arts, een manager of iemand van het secretariaat. Ook kan het gebeuren dat u wordt doorgestuurd naar en andere afdeling binnen één van de drie samenwerkende ziekenhuizen. Afhankelijk van in welk ziekenhuis deze persoon werkzaam is, is de privacy verklaring van het LUMC, Haaglanden Medisch Centrum of het HagaZiekenhuis hier op van toepassing. Onderaan dit document vindt u links naar deze privacy verklaringen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het UNCH is de overkoepelende organisatie voor een samenwerking op het gebied van hoog-complexe neurochirurgische zorg tussen het LUMC, Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis. Het UNCH zelf is geen kliniek of ziekenhuis en maakt daarom geen patiëntendossiers aan die bijzondere en gevoelige persoonsgegevens bevatten. U krijgt een patiëntendossier in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Onderaan dit document vindt u links naar de privacy verklaringen van het LUMC, Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@unch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@unch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@unch.nl.

Links

Links naar de privacy verklaringen van de bij het UNCH aangesloten ziekenhuizen: